Skog

Rådgivning & Service

Rådgivning

SKOGSRÅDGIVNING

När du behöver ett personligt bollplank i driften av ditt skogsföretag kan vi erbjuda rådgivning helt fristående från virkesintressen och myndigheter.

Skogsrådgivningen erbjuder:

=

Rådgivning vid upphandling av skogliga tjänster – rätt tjänst till rätt pris

=

Rådgivning vid virkesförsäljning – få bättre betalt för virket

=

Rotpoststämpling – vi tar över efter Skogsstyrelsen som oberoende mätare

=

Skogsbruksplan och åtgärdsplan

=

Investeringskalkyler vid köp av skogsfastighet

=

Planeringsstöd, utvärderingar, redovisningar och annat som kan beröra din skog

=

Utbildning och kompetensutveckling utifrån dina behov

 

SKOGSEKONOMI

Skogsekonomi är att på bästa sätt ta vara på skogens möjligheter oavsett om du är aktiv eller passiv som skogsägare. Det handlar om att möta dina behov och se dina förutsättningar. Vissa ser skogen som en trygghet och ställer inga andra krav än att den skall vara självbärande medan andra ser den som en investering för framtiden. Situationerna är lika många som skogsägare. Hur ser din situation ut?

Vi erbjuder:

=

Råd för redovisning och beskattning

=

Bokslut och deklaration

=

Långsiktig ekonomisk planering

=

Skatteoptimering av inkomster bland annat skogskonto, skogsavdrag, räntefördelning

RÅDGIVNING SKOGSFASTIGHET

Funderar du på att köpa en skogsfastighet? Som oberoende skogsrådgivare hjälper vi dig vid valet av lämpliga objekt och ser till att du undviker de största fallgroparna.

Du får svar på frågor som:

=

Stämmer underlaget för försäljningen?

=

Hur mycket kan avverkas innan avverkningsförbud inträder?

=

Finns naturhänsyn och kulturminnen?

=

Vilka kostnader finns på fastigheten under de närmaste 10 åren?

=

Finns det andra värden som rationaliseringsförvärv, jakt, fiske eller andra upplevelser som du kan dra nytta av?

Med den här tjänsten ökar möjligheten att göra en riktigt bra affär – och risken att göra en dålig affär minskar. Väsentliga delar är analys av kostnader och intäkter på kort och lång sikt. Det finns många frågor att ställa sig innan man lägger sitt bud. Vi ger dig svaren, så att du tryggt kan lämna rätt bud på rätt skogsfastighet.

MASKINKALKYL

Hyra, köpa, byta – vad är mest lönsamt för din verksamhet?

RÅDGIVNINGSBREV

…ger dig som lantbrukare i Sjuhärad värdefull information direkt hem i lådan!

Service

OBEROENDE FÖRVALTNING

Det finns många skäl till att anlita en oberoende förvaltare av din skog. När du anlitar oss får du en förvaltning av din skogsfastighet som är oberoende. Vi har inga egna intressen i virkeshandel utan kan koncentrera oss på att värdet från din skog ska bli bästa möjliga för dig.

Här är exempel på insatser som ofta ingår.

=

Grön skogsbruksplan är själva grundstenen för en effektiv skogsförvaltning. Antingen finns en nygjord plan eller så upprättar vi en ny. Planen revideras löpande av oss för att skogen och dess skick ska vara uppdaterad och ge en maximal avkastning.

=

Årlig skoglig budget. Behov av markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning läggs in i budgeten och hänsyn tas till kostnader och intäkter efter dina önskemål. Du får en årlig rapport över utfall.

=

Förvaltningen grundar sig på skogstillståndet och företagets ekonomiska mål. Förutom dessa finns andra aspekter att ta hänsyn till, som jakt och andra rekreationsintressen.

=

Besök på fastigheten kan ske årligen eller med några års mellanrum beroende på behov och önskemål från dig.

Andra delar som ofta ingår är: deklarationer och andra ekonomiska tjänster, kontaktperson mot myndighet och bank samt nyhetsbrev.

Efter en genomgång lämnar vi ett förslag och en offert som gäller förvaltning av just din skogsfastighet.

 

Du väljer själv om du vill anlita oss i delar eller om du vill att vi har totalansvar för förvaltningen. Fördelarna för dig är i vilket fall flera:

=

Skogen är välskött och välmående

=

Åtgärderna utförs i rätt tid

=

Du kan planera utifrån uppställda avkastningskrav

=

Avverkning anpassas till konjunkturläget

OBEROENDE VÄRDERING

Värderingar genomförs för att få fram värdet av en brukningsenhet för framtida nyttor eller nuvarande nyttor. Marknadsvärde och avkastningsvärde spelar en stor roll. Det finns olika typer av värdering.

Skogsfastighetsvärdering

Vill eller måste du sälja din skogsfastighet? Planerar du att lämna över gården till dina barn? Behöver du ett nytt lån? Det finns många tillfällen då det är nödvändigt att göra en värdering av en skogsfastighet.

Skogsvärdering

Vi värderar enskilda bestånd i samband med ersättningsfrågor.

Intrångsvärdering

Oftast uppstår intrångsvärderingar i samband med byggandet av vägar, järnvägar, kraft- och vattenledningar. Du som markägare har då rätt till ersättning för den berörda marken samt skogen.

ROTPOSTSTÄMPLNING

Dags att slutavverka?

Låt oss ordna rotpoststämplingen! En rotpoststämpling ger ett bra försäljningsunderlag när du förhandlar med köpare. Rotpoststämpling innebär att alla träd inom det aktuella avverkningsområdet mäts och att en beräkning görs av deras volym.

Följande ingår i tjänsten:

=

Stämplingslängd med totalvolym, höjd och diameter för respektive trädslag

=

Detaljkarta med rotpostens utbredning samt översiktskarta

=

Uppmärkning av rotpostens yttergränser

=

Kontroll och uppmärkning av natur- och kulturhänsyn

=

Publicering av stämplingshandlingar på Hushållningssällskapets hemsida

Tilläggstjänster:

=

Avverkningsplanering inom rotposten (skall vara utförd före stämpling)

=

Avverkningsanmälan (ingår i avverkningsplanering)

=

Avverkningsplanering utanför rotposten, ex basväg över annans mark, avlägg och tillstånd med mera (kr/timme eller pris efter överenskommelse)

=

Utsyning och markering av fröträd i rotposten (kr/timme)

=

Förhandling vid anbudsförfarande och upprättande av kontrakt med virkesköpare

Slutpriset för en rotpoststämpling bestäms efter att uppdraget utförts, då den prisgrundande verkliga volymen tagits fram och övriga kostnader för efterfrågade tilläggstjänster beräknats.
Kontakta vår skogsrådgivare för mer information!

GRÖN SKOGSBRUKSPLAN

Oavsett hur mycket eller lite skog du äger så är en skogsbruksplan ett viktigt verktyg för att överblicka skogens alla värden. En skogsbruksplan ger en tydlig bild av hur varje bestånd ser ut i form av volym, trädslagssammansättning, bonitet och ålder. Den ger möjlighet till en långsiktig planering av åtgärder och vid virkesaffärer är planen en mycket god hjälp.

Utöver skoglig beskrivning beskrivs även fastighetens naturvärden och åtgärdsförslag utifrån målsättningen som du som skogsägare har med ditt skogsbruk. Leveransen av planen består av en pärm och en cd-skiva med beståndsdata, åtgärdsförslag och kartor framställda genom planprogrammet pcSKOG proffs.

Certifiering

Vid en certifiering i PEFC eller FSC är en grön skogsbruksplan ett krav. Planen kommer att klara kravet i bägge dessa certifieringssystem och ger en större möjlighet för virkesaffärer med seriösa virkesköpare. I många fall ger den också ett mervärde i prisförhandlingar.

I Skogsbruksplanen ingår:

=

Kontroll av befintliga natur- och kulturvärdesinventeringar hos myndigheter.

=

Genomgång tillsammans med markägaren om markägarens målsättning med sitt skogsägande och fastighetens skötsel och brukande.

=

Beståndsvisa uppskattningar av areal, ägoslag, ålder, bonitet, volym, markfuktighet, trädslagsblandning, åtgärdsbehov, natur- och produktionsvärden.

=

En planpärm som innehåller sammanställningar över fastighetens markslag, virkesförråd, trädslag och åtgärdsförslag. Färgkartor med ägoslag, målklassning, åtgärder och inplastad fältdel.

=

Skogsbruksplanen levereras även på cd-skiva i pdf-format för egna utskrifter och en zipfil för Pc-skogs programvara.

Ajourhållning

Vi kan årsvis ajourhålla din skogsbruksplan. Planen uppräknas med tillväxt och gjorda åtgärder läggs in. Här ingår inte fältbesök och uppdatering av kartor men ger dig en mycket större möjlighet att fortsätta planera skogliga åtgärder.

VIRKESFÖRSÄLJNING

När det är dags att sälja virke vill du känna dig säker på att du gör en bra affär – att du får så bra betalt som möjligt. När du ska köpa skogliga tjänster vill du kunna jämföra priser och åtgärder och veta att jobbet är utfört enligt dina önskemål. Om beskrivningen stämmer på dig har du stor nytta av tjänsten:

Stöd vid virkesförsäljning och upphandling.

Vi gör en bedömning av aktuella alternativ. Avverkningsuppdrag, avverkningsuppdrag fast kostnad, rotpost, leveransrotköp eller leveransvirke – vad är bäst för dig? Det kan vi avgöra i samråd med dig. När det gäller upphandling av skogliga tjänster går vi tillsammans igenom dina aktuella behov, tar in offerter och ser till att du köper rätt tjänst till rätt pris.

Det här ingår i tjänsten:

=

Stöd vid virkesförsäljning: inventering av alternativ, förslag på försäljningssätt och förhandling med aktuella köpare.

=

Stöd vid upphandling: inventering av behov, framtagning av offertunderlag och kontakt med leverantörer.